Zasady recenzowania

 

„Zeszyty Wiejskie”

Procedura recenzowania 

1.Wszystkie nadesłane artykuły przechodzą na przez procedurę preselekcji, do recenzji zaś zostają skierowane artykuły wyłonione w toku procedury.

2.Każdy (wyłoniony w toku preselekcji) artykuł jest recenzowany anonimowo przez dwóch niezależnych, anonimowych recenzentów.

3.   Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem recenzenta o odrzuceniu lub dopuszczeniu do publikacji.

4.  Po otrzymaniu recenzji sekretarz redakcji informuje Autorów o uwagach recenzentów oraz o ostatecznej decyzji co do publikacji (podejmowanej przez komitet redakcyjny).

5.   Redakcja nie zwraca prac, które nie zostały zakwalifikowane do druku.

6.   Redakcja umieszcza pełną listę recenzentów na stronie internetowej pisma.