INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ BADANIA WSI UŁ

Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi został powołany 1 grudnia 1996 roku zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownikiem Zespołu został prof. nadzw. dr hab. Andrzej Lech. Siedzibą jednostki stała się Katedra Etnologii (obecnie Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej). Zespół ten stanowi kontynuację poprzednio istniejącego przy Instytucie Historii UŁ Interdyscyplinarnego Zespołu Naukowo-Badawczego Struktur i Przemian Społecznych Polskiej Wsi w Dobie Rozkładu Feudalizmu i Epoce Kapitalizmu. Jego kierownikami byli kolejno prof. prof. Helena Brodowska-Kubicz, Zbigniew Stankiewicz, Julian Janczak. Zespół zajmuje się szeroko pojętą problematyką wsi i jej przeobrażeń w aspekcie społeczno-kulturowym, ekonomicznym i politycznym, z perspektywy nauk społecznych i humanistycznych.